Garanciáról

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Kedves Látogató!

Az internetes vásárlások egyik sarkalatos pontja a garancia kérdése! A G&T cipő webáruházban saját gyártású termékeinket forgalmazzuk ezáltal az általunk forgalmazott termékekre közvetlen gyártói garanciát (jótállást) biztosítunk. A webáruházban forgalmazott termékekre minden esetben a törvényben meghatározott 12 hónap jótállást biztosítjuk!

A jótállási (garanciális) feltételekről részletesen tájékozódhat itt a weboldalunkon! A jótállási feltételek mellett ezen az oldalon az internetes vásárlókat megillető elállási jogról is kap tájékoztatót, amit megtalálhat még az ÁSZF oldalán is (Vásárlási feltételek menüpont).

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön, a GT SPORTCIPŐ MANUFAKTÚRA KFT. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a GT SPORTCIPŐ MANUFAKTÚRA KFT.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  • Cégnév: GT SPORTCIPŐ MANUFAKTÚRA KFT.
  • Székhely: 5430, Tiszaföldvár, Nyíl út 7.
  • Elektronikus levelezési cím:[email protected]
  • Telefonos elérhetőség:+36 30 010 3131 hétfőtől-péntekig, munkanapokon .06:00-14:00 óráig
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, GT SPORTCIPŐ MANUFAKTÚRA KFT. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. TermékszavatosságMilyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagya hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagya termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

(Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba)

3. Jótállás – Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Hibás termék illetve hibás teljesítés esetén.

Ebben az esetben a hibás árut kicseréljük, vagy a vételárat visszafizetjük.A kedves vásárlónk döntheti el, hogy melyik megoldás kedvezőbb a számára.

A nem egyértelműen eldönthető, vagy vitás esetekben, illetve amikor szándékos rongálás gyanúja merül föl, a kérdéses termék – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – független laboratóriumi vizsgálatra kerül, ahol szakvéleményt készítenek róla. A további ügyintézést a szakvélemény megállapításai határozzák meg.

Itt fontos megjegyezni, hogy a hibás terméket minden esetben a vásárlónak saját költségén kell visszajuttatni levelezési címünkre – 5430 Tiszaföldvár, Nyil út 7. –  mely kötelezettségét a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről szóló törvény is egyértelműen szabályozza.

“24. § (2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.”Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?A GTCIPO.HU webshop az általa forgalmazott valamennyi termékre fél év szavatosságot vállal.Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A nemzetgazdasági miniszter 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletea fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállásiigények intézésének eljárási szabályairól

2. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a  felek megállapodása e  rendelet rendelkezéseitől a  fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a  szerződés megkötését a  fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a  vállalkozása  szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a  fogyasztó figyelmét a  panasztétel lehetőségére és a  panaszintézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.(2) A  szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az  ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot– az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

Eljárási rend a jótállási igény bejelentésekor

4. § (1) A  vállalkozás a  fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

  • a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainaka rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,d) a hiba bejelentésének időpontját,e) a hiba leírását,f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbág) az  (5)  bekezdés szerinti eset kivételével a  szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.(2) Ha a  vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a  fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.(3) A  jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a  fogyasztó a  megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.(4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.(5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az  igény elutasítása esetén az  elutasítás indokáról és a  békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.(6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.(7) A  szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a  fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

  • 6. § (1) Kijavításra vagy – a  4.  § (5)  bekezdése szerinti esetben – a  szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségénekvizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetnia) a fogyasztó nevét és címét,b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,c) a dolog átvételének időpontját, továbbád) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.(2) Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.
7. § (1) Ha a  fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a  jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.(2) A javítószolgálat a kijavítást az 5. §-ban előírtak betartásával köteles elvégezni.(3) A  javítószolgálat a  kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a  6.  § (1)  bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles eljárni.8. § (1) A 4–6. §-ban, valamint a 7. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.(2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt rendelkezések a  fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.10. § E rendelet rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.11. § Hatályát veszti a  fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Név: GT SPORTCIPŐ MANUFAKTÚRA KFT. Cím: 5430, Tiszaföldvár, Nyíl út 7. Telefonszám: +36 30 010 3131 E-mail cím: info(kukac)gtcipo.hu Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Irat minta Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra vagy illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:
  • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.
Hibás a cipő javítására van szükség Mielőtt visszaküldenéd a cipőt kérlek hívj vagy írj nekünk és ha lehet készíts telefonnal képet a hibáról, ezután egyeztessük hogy az adott probléma javítható vagy sem. Amennyiben ezt megbeszéltük kérlek a javításra szánt cipőt az alábbi nyomtatványt kitöltve küld vissza a cipővel együtt. Ez nagyon fontos, mert e nélkül senki nem fogja tudni kitől jött a cipő és mit keressünk rajta hibát, enélkül a papír nélkül nem fogunk nekikezdeni a cipő javításának. Sajnos rengeteg idő megy el azzal, hogy olyan cipők gazdáit keressük akik mindenféle adat nélkül küldik vissza a terméket javításra, Te ne legyél ilyen 🙂 Kérlek az alábbi linken lévő nyomtatványt töltsd ki pontosan: Nyomtatvány letöltése

Szeretnél értesítés kapni az akcióinkról?

Íratkozz fel a hírlevelünkre!

Évente csak néhány akciónk van, ezért nem kell számítanod sok e-mailre. Mivel a Facebookon vagy más egyéb social média felületeken nem biztos, hogy hozzád is eljut az akciós bejegyzés, ezért érdemes rajta lenni ezen a hírlevél listán, így biztos kapsz értesítést az akcióinkról!

G&T Sportcipő Manufaktúra Kft.

A feliratkozással elfogadod az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat! Bármikor le tudsz íratkozni az értesítésekről, ha meggondoltad magad!